FUNDPRESS.NL ALGEMEEN 

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Fundpress.nl, waarvan de Bijzondere bepalingen deel uitmaken.

Bijzondere bepalingen: de Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Leden, de Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Campaigners, de Bijzondere Bepalingen tussen Campaigners en Fundpress.nl Leden (afzonderlijk dan wel allemaal tezamen).

Bijzondere bepalingen Fundpress.nl en Fundpress.nl Leden: de Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Fundpress.nl Leden.

Bijzondere bepalingen Fundpress.nl en Campaigners: de Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Campaigners.

Bijzondere bepalingen Campaigners en Fundpress.nl Leden: de Bijzondere Bepalingen Campaigners en Fundpress.nl Leden.

Fundpress.nl: Stichting Martin Vrijland, in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Martin Vrijland en onder het nummer 853899599, kantoorhoudende aan de Bregesleatswei 2A, 8624TR, Uitwellingerga.

Beheer gelden: Stichting Martin Vrijland neemt gelden in beheer die door begunstigers van Stichting Martin Vrijland zijn geschonken en om deze gelden te bestemder tijd uit te keren aan de door respectievelijke begunstiger aangegeven campagne. In het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Martin Vrijland en onder het nummer 60411996 kantoorhoudende aan de Bregesleatswei 2A, 8624TR, Uitwellingerga.

Campaigner: goed doel dat akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van Fundpress.nl bij het insturen van een campagne.

Fundpress.nl Lid: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bij Fundpress.nl met een profiel heeft geregistreerd; op de website en in andere communicatiemiddelen worden Fundpress.nl Leden ook wel aangeduid als Fundpress.nl LEDEN. Aan de term Fundpress.nl LID kunnen geen rechten worden ontleend in de zin van een lidmaatschap van een vereniging.

Campagne: een campagne die op de Fundpress.nl website staat en waarvoor zowel Fundpress.nl, middels plaatsing, en de Campaigner, middels het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, toestemming hebben gegeven. Ook wel ‘campagne’ genoemd.

Fundpress.nl website: de website van Fundpress.nl, te vinden op http://www.fundpress.nl

Campagnepagina: een pagina op de Fundpress.nl website waarop de campagne weergegeven wordt.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Fundpress.nl en Campaigners, tussen Fundpress.nl en Fundpress.nl en tussen Campaigners en Fundpress.nl Leden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 2 tot en met artikel 7), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de Fundpress.nl en de Campaigners (de Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Campaigners, artikelen 1 tot en met 3), en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de Fundpress.nl en de Fundpress.nl Leden (de Bijzondere Bepalingen Fundpress.nl – Fundpress.nl Leden, artikelen 1 en 2).
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen Fundpress.nl en Campaigners alsmede tussen Fundpress.nl en Fundpress.nl Leden en tussen Campaigners en Fundpress.nl Leden, tenzij er tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de Campaigners of Fundpress.nl Leden of van andere gebruikers van de Fundpress.nl website zijn niet van toepassing.
2.3 Fundpress.nl behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen treden in werking vijf dagen nadat Campaigners en Fundpress.nl Leden via email op de hoogte zijn gesteld van eventuele amendementen in de Algemene Voorwaarden.
2.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Fundpress.nl zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Fundpress.nl worden herroepen voor het tot stand komen van de overeenkomst.
3.2 Campaigners en Fundpress.nl Leden zijn verplicht om op verzoek van Fundpress.nl de volgende informatie te verstrekken: – Campaigner, indien rechtspersoon: a. Kopie identiteitsbewijs b. Registratie bewijs rechtspersoon
3.3 Fundpress.nl behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Campaigner, indien de Fundpress.nl dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van de Fundpress.nl aan de Fundpress.nl Leden die een campagne steunen of willen steunen.

Artikel 4. Donaties en betalingen 

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij de Fundpress.nl aan de Campaigner geld doneren ten behoeve van een Campagne, door middel van de rekening van ‘Stichting Martin Vrijland’.
4.2 Fundpress.nl betaalt de donaties, middels Stichting Martin Vrijland, onder aftrek van de servicefee eenmalig, wanneer de campagne is gerealiseerd, uit aan de Campaigners. De servicefee is 7% bij behalen van de target en 12% bij het niet behalen van het gestelde target. Eventuele extra bank kosten worden verrekend. Het is mogelijk om meer op te halen dan het gestelde target. Indien er 20 euro of minder is gedoneerd aan de campagne zal de Fundpress.nl niet tot betaling overgaan.
4.3 Op de rechtsverhouding(en) tussen Campaigner en Fundpress.nl zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.
4.4 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een Fundpress.nl Lid aan de Campaigner gedane donatie als door de Campaigner aangenomen, wanneer de Campaigner na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.
4.5 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd van Fundpress.nl. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.
4.6 Als Fundpress.nl er achter komt dat een Campaigner het gedoneerde bedrag niet gebruikt op de wijze beschreven door de Campaigner op de Fundpress.nl website, zal Fundpress.nl er naar streven dat de Campaigner het gedoneerde bedrag zal restitueren. Als het gedoneerde bedrag is terugbetaald zal dit bedrag worden verdeeld tussen een of meer van de drie populairste open Campagnes van dit moment. Als de Campaigner het gedoneerde bedrag niet terugbetaald aan Fundpress.nl behouden Fundpress.nl Leden het recht voor om hun donaties rechtstreeks terug te vorderen van desbetreffende Campaigner.
4.7 Incasso’s (SEPA) worden door PayPal en iDeal uitgevoerd.
4.8 Bij doorlopende machtiging geeft u toestemming het aangegeven bedrag maandelijks te incasseren.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN FUNDPRESS.NL WEBSITE

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid Fundpress.nl

5.1 Campaigners, Fundpress.nl Leden en andere gebruikers van de Fundpress.nl website zullen Fundpress.nl vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Fundpress.nl uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.
5.2 In geen geval is Fundpress.nl aansprakelijk voor de manier waarop Campaigners, Fundpress.nl Leden of anderen gebruik maken van de door de Fundpress.nl geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen Campaigners, Fundpress.nl Leden en anderen Fundpress.nl vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Fundpress.nl op haar website beschikbaar stelt.
5.3 
Fundpress.nl is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Fundpress.nl.
5.4 Indien Fundpress.nl als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. De aansprakelijkheid van Fundpress.nl voor desbetreffende schade is gelimiteerd tot EUR 1000,- en Fundpress.nl is in geen geval verplicht om een grotere schadevergoeding te betalen dan de hoogte van de 7% c.q. 12% service fee die voor des betreffend Campagne in rekening zijn gebracht. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.
5.5 De Fundpress.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van de Fundpress.nl te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens de Fundpress.nl ontstaat.
5.6 De Fundpress.nl garandeert niet dat de dienst van Fundpress.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
5.7 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die de Fundpress.nl ten dienst staan, is de Fundpress.nl gerechtigd om de activiteiten, verricht door de Campaigner of de Fundpress.nl Leden, in verband met de Fundpress.nl te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de Fundpress.nl website op de hoog te stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de Campaigner of aan de Fundpress.nl Lid of aan andere gebruikers van de Fundpress.nl website te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Campaigner/Fundpress.nl Lid/andere gebruiker(s) van de Fundpress.nl website: – handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere Bepalingen; – Fundpress.nl niet in staat is om enige gegevens die de Campaigner/Fundpress.nl Lid/andere gebruiker van de Fundpress.nl website aan Fundpress.nl verstrekt, te verifiëren of te identificeren; – Fundpress.nl van mening is dat de handelingen van de Campaigner/Fundpress.nl Lid/andere gebruiker(s) van de Fundpress.nl website schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Fundpress.nl kan toebrengen. Fundpress.nl zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 6. Links en privacybeleid

6.1 Het is mogelijk dat de Fundpress.nl website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. Fundpress.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van desbetreffende websites. Fundpress.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.
6.2 Fundpress.nl verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

BIJZONDERE BEPALINGEN TUSSEN FUNDPRESS.NL EN CAMPAIGNERS

Artikel 1. Aanmelden Campagne

1.1 Goede doelen (rechtspersoon) kunnen een campagne aanmelden bij Fundpress.nl.
1.2 De contactpersoon van het goede doel is 18 jaar of ouder.
1.3 De Campaigner dient een bankrekening op naam van desbetreffend rechtspersoon te hebben.
1.4 Fundpress.nl beslist of een campagne op haar website wordt geplaatst.
1.5 Fundpress.nl laat zich bij haar beslissing of een campagne op haar website wordt geplaatst, onder meer leiden door:
a. de mate waarin de campagne een positieve verandering teweeg brengt b. de mate waarin een campagne aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Bepalingen voldoet; c. de mate waarin een Campaigner op dat moment en/of in het verleden aan haar verplichtingen uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Bepalingen voldoet/heeft voldaan;
1.6 Het minimum op te halen bedrag is vastgesteld op €250. Het maximum aan te vragen crowdfunding bedrag is € 1.000.000.

Artikel 2. Looptijd en inhoud Campagne

2.1 De campagne heeft een maximale looptijd van 100 dagen, exclusief uitvoering.

2.2
De campagne heeft als doel de wereld verbeteren.
2.3
Fundpress.nl is een crowdfunding/ crowdsourcing platform voor een concreet goed doel. De Campaigner kan duidelijk maken waar het geld aan wordt besteed. De gevraagde financiële steun dient dus betrekking te hebben op kosten die direct aan de uitvoering van een initiatief zijn verbonden.
2.4
De campagne betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen. Zowel op godsdienstig als politiek gebied
.
2.5
De campagne betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op eigen gewin.
2.6
De campagne betreft geen initiatieven die illegaal zijn.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden campaigner ten aanzien van een campagne.

3.1 De Campaigner is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van de Campagne.
3.2 De Campaigner houdt de Fundpress.nl Leden via de Fundpress.nl website op de hoogte van de voortgang, in ieder geval als volgt: a. op de hoogte houden van de vorderingen: de Campaigner plaatst regelmatig foto’s, en filmpjes op de campagnepagina van de Fundpress.nl website om zijn/haar achterban op de hoogte te houden. b. vragen van Fundpress.nl Leden beantwoorden: de Campaigner dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van Fundpress.nl Leden. c. vermelden nieuwe ontwikkelingen: de Campaigner vermeldt nieuwe ontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de campagnepagina van de Fundpress.nl website.
3.3 Op verzoek van de Campaigner kan Fundpress.nl de volgende documenten aan de Campaigner toezenden: a. uitdraaien van internetbankieren, gecertificeerd door het bankfiliaal, als bewijs van inzameling; b. rekeningoverzicht op bankpapier, voorzien van een stempel en paraaf van de bankmedewerker.

3.4 De Campaigner erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Fundpress.nl (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de Campaigner automatisch aan Fundpress.nl: a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Fundpress.nl en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Fundpress.nl; b. het recht om enige door de Campaigner ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Fundpress.nl en van de dienst van Fundpress.nl, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook of zonder reden, zonder dat Fundpress.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens de Campaigner of jegens een derde.

Artikel 4. Beëindiging van overeenkomst

4.1 Indien een Campaigner zijn verplichtingen niet nakomt zoals beschreven in Artikel 3 van de Bijzondere Bepalingen is Fundpress.nl gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Fundpress.nl zal de Campaigner per email op de hoogte stellen van het besluit en zal uitleg geven van de redenen voor de beëindiging. Het besluit van Fundpress.nl is hierbij definitief.
4.2 Indien blijkt dat een Campagne nadat het op de Fundpress.nl website is gezet niet voldoet aan de voorwaarden zoals beschrijft in artikel 2.2 tot 2.5 in de Bijzondere Bepalingen is Fundpress.nl gerechtigd om de samenwerking te beëindigen. Fundpress.nl zal de Campaigner per email op de hoogte stellen van het besluit en zal uitleg geven van de redenen voor de beëindiging. Het besluit van Fundpress.nl is hierbij definitief.
4.3 Indien omstandigheden zich voordoen voordat het gehele aangevraagde bedrag is opgehaald waardoor een Campaigner niet in staat is om de Campagne uit te voeren, mag de samenwerking beëindigd worden door Fundpress.nl schriftelijk op de hoogte te stellen. In dit geval is de Campaigner verplicht om een bericht op de Fundpress.nl website te plaatsen waarin wordt uitgelegd waarom deze Campagne niet uitgevoerd kan worden.
4.4 Als de samenwerking is beëindigd als gevolg van omstandigheden beschreven in dit Artikel 4 en het gedoneerde bedrag is niet uitbetaald aan de Campaigner zal het gedoneerde bedrag verdeeld worden onder een of meer van de drie meest populaire open campagnes van het moment.

BIJZONDERE BEPALINGEN TUSSEN FUNDPRESS.NL EN FUNDPRESS.NL LEDEN

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Fundpress.nl, dient het Fundpress.nl Lid een eigen account aan te vragen op de wijze zoals beschreven op de Fundpress.nl website.

1.2 indien de Fundpress.nl Lid een natuurlijke persoon is, moet deze 18 jaar of ouder zijn.
1.3 Fundpress.nl bepaalt naar eigen inzicht of men al dan niet een account verstrekt.
1.4 Het Fundpress.nl Lid mag op elk gewenst moment zijn/haar account beëindigen.
1.5 Het Fundpress.nl Lid staat er jegens Fundpress.nl voor in dat de informatie die het Fundpress.nl Lid aan Fundpress.nl verstrekt, zoals persoonsgegevens van de Fundpress.nl Leden zoals bijvoorbeeld naam en e-mailadres compleet, naar waarheid en juist is.
1.6 Het Fundpress.nl Lid is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot Fundpress.nl met behulp van de eigen account.
1.7 Het Fundpress.nl Lid is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account van de Fundpress.nl Lid gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van het Fundpress.nl Lid in de periode voorafgaand aan het moment dat het Fundpress.nl Lid Fundpress.nl op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
1.8 In het geval dat een Fundpress.nl Lid er achter komt dat een Campaigner handelt in tegenstelling tot de Algemene Voorwaarden van Fundpress.nl is hij/zij verplicht om Fundpress.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van dit feit.

Artikel 2. Toegang en content

2.1 Onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Bepalingen tussen Fundpress.nl en Fundpress.nl Leden, behoudt het Fundpress.nl Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan het Fundpress.nl Lid toebehoren met betrekking tot de bestanden die door het Fundpress.nl Lid via Fundpress.nl ter beschikking worden gesteld.
2.2 Het Fundpress.nl Lid erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Fundpress.nl (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), het Fundpress.nl Lid automatisch aan Fundpress.nl: a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Fundpress.nl en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Fundpress.nl; b. het recht om enige door de Fundpress.nl Leden ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Fundpress.nl en van de dienst van Fundpress.nl, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook of zonder reden, zonder dat Fundpress.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens het Fundpress.nl Lid of jegens een derde.
2.3 De activiteiten die de Fundpress.nl Leden verrichten in het kader van Fundpress.nl mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.
2.4 Het Fundpress.nl Lid staat er jegens Fundpress.nl voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van (diensten van) Fundpress.nl en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere Bepalingen. Daarnaast staat het Fundpress.nl Lid er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere Bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van Fundpress.nl.
2.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die het Fundpress.nl Lid in ieder geval niet ter beschikking mag stellen van Fundpress.nl (uitsluitend ter beoordeling van Fundpress.nl):

  • content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  • content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
  • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
  • 
content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld;
  • content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
  • content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;
  • content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
  • 
content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Fundpress.nl, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen;
  • 
content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.
  • content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden partijen.